Shawn MurphyCredits

(2017)
Scoring Mixer
(2014)
Mixing Engineer
(2011)
Scoring Mixer
(2009)
Scoring Mixer
(2006)
Scoring Mixer
(2006)
Scoring Mixer
(2005)
Scoring Mixer
(2005)
Scoring Mixer
(2005)
Scoring Mixer
(2005)
Scoring Mixer
(2004)
Scoring Mixer
(2004)
Scoring Mixer
(2004)
Scoring Mixer
(2004)
Scoring Mixer
(2003)
Scoring Mixer
(2003)
Scoring Mixer
(2003)
Scoring Mixer
(2002)
Scoring Mixer
(2002)
Scoring Mixer
(2001)
Scoring Mixer
(2001)
Scoring Mixer
(2000)
Scoring Mixer
(1999)
Sound Re-Recording Mixer
(1999)
Sound Re-Recording Mixer
(1997)
Scoring Mixer
(1997)
Sound Re-Recording Mixer
(1996)
Sound Re-Recording Mixer
(1996)
Music Editor
(1995)
Scoring Mixer
(1993)
Scoring Mixer
(1993)
Sound Re-Recording Mixer
(1993)
Scoring Mixer
(1992)
Music Editor
(1992)
Scoring Mixer
(1990)
Sound Mixer